Г Р А Ф І К

консультацій з травматології та ортопедії студентів медичних факультетів, факультету підготовки лікарів для ЗС України та медико-психологічного факультету  на 2019-2020 н.р.

№ пп

ПІБ викладача

Група, дата консультацій

1

Кваша В.П.

М-2  22  26.09.19;  М-1,22  25.10.19;  М-2,6  08.11.19; М-1,  11.20.12.19; М-1,4  06.02.20; М-2,1,20  02.01.20; М-1  01.02.20; М-1,2  17.04.20; М-3,8  20.05.20; М-1,14  18.06.20

2

Задніченко М.О.

М-2,21  26.09.19; М-4,2  10.10.19; М-2,2 08.11.19; М-3,5  06.12.19; М-1,18  24.01.20; М-3,8  06.02.20; М-1,3  20.02.20; М-2,23  05.03.20; М-2,26  20.03.20; М-2,20  03.04.20; ЗСУ-1  17.04.20;  М-2,9  20.05.20; М-2,13  03.06.20

3

Грек В.П.

М-1,25  12.09.19; М-3,11  26.09.19; М-4,7  22.11.19;  М-3, 13 06.12.19; М-1,9  20.12.19; М-3,7 06.02.20; М-1,5  20.02.20; М-2,24  05.03.20;  ФІС 42р  03.04.20; ФІС 43р  17.04.20; М-2,14  20.05.20; М-2,12 03.06.20; М-1,13 18.06.20

4

СоболевськийЮ.Л.

М-1,24  12.09.19; М-4,3  10.10.19; М-1, 15,8,11,19; М-4,5 06.12.19; М-1,19  23.01.20; М-4,9  20.02.20; М-2,25  05.03.20;  М-3,1  20.03.20;  М-1,1  03.04.20; М-1.6, 05.05.20; М-1 10, 03.06.20

5

Лиходій В.В.

М-4,4  10.10.19: М-1,17  25.10.19; М-2,3  08.11.19; ФІС 34а  06.12.19;ФІС 33а  20.12.19; М-4,12  06.02.20;  МП-2  20.02.20; ФІС 35а  20.03.20; М-17  05.05.20;  ФІС 28а  20.05.20; М-2,       5  18.06.20

6

Чорний В.С.

М-2,17  12.09.19;  М-3,12  26.09.19; М-1,20  25.10.19 М-4,10 22.11.19; М-1,10 20.12.19; М-2,16  23.01.20; М-2,18  20.02.20; ЗСУ-3  05.03.19; М-2,19  03.04.20;М-2,1  17.04.20; М-3,2  20.05.20; М-2,11  03.06.20; М-2,7  18.06.20

7

Циганков М.А.

ФІС-32а  19.09.19; ФІС-37а  10.10.19; ФІС-26а 08.11.19  08.11.19; ФІС-30а  22.11.19; ФІС-31а  23.01.20; ФІС-35а  06.02.20; ФІС-41р  20.02.20; ФІС-27а  03.04.20; ФІС-29а  05.05.20; М-2,8  18.06.20

8

ЛянскорунськийВ.М.

М-1,2,3  12.09.19; М-4,1  10.10.19; М-2,4  08.11.19;  М-4,6  06.12.19; М-1,16  06.02.20; ЗСУ-2  05.03.20; М-3,10  03.04.20; М-3,6  03.06.20

9

Дьомін В.М.

М-3,9  26.09.19; М-1,21  25.10.19; М-4,11  22.11.19; М-2,15  23.01.20; М-4,8  20.02.20; М-3,4  20.03.20; М-1,8  05.05.20

 

 

ГРАФІК

підсумкового модульного контролю на кафедрі травматології та ортопедії на 2019-2020 н.р.

 

№ пп

Група, факультет

Дата

Викладачі

1

М-1  23,24,25; М-2  17; ФІС-32а

13.09.19

зав.каф., проф. Бур’янов О.А.,

проф. Кваша В.П.

доц. Задніченко М.О.,

доц. Омельченко Т.М.,

доц. Соболевський Ю.Л.,

ас. Лиходій В.В.,

ас. Циганков М.А.

2

М-2  21,22; М-3  9,11,12

27.09.19

3

М-4  1,2,3,4; ФІС-37а

11.10.19

4

М-1   17,20,21,22

28.10.19

5

М-1  15; М-2,3,4; ФІС-26а

11.11.19

6

М-2, 6; М-4, 7,10,11; ФІС-30а

25.11.19

7

М-2 %,13; М-4 5,6; ФІС-34а

09.12.19

8

М-1 9,10,11; ФІС-33а

21.12.19

9

М-1 18,19; М-2 15,16; ФІС-31а

24.01.20

10

М-1 4,16; М-3 7,8; М-4 12; ФІС-35а

07.02.20

11

М-1 3,5; М-2 18; М-4 8,9; ФІС-41р; МП-1,2

21.02.20

12

М-2 23,24,25; ЗСУ-2,3

06.03.20

13

М-1 12; М-2 26; М-3 1,4; ФІС-36а

23.03.20

14

М-1 1; М-2 19,20; М-3 10; ФІС-27а,42р

06.04.20

15

М-1 2; М-2 1; ЗСУ-1; ФІС-43р

21.04.20

16

М-1 6,7,8; ФІС-29а

06.05.20

17

М-2 9,14; М-3,2,3; ФІС-28а

21.05.20

18

М-2 10,11,12,13; М-3 6

04.06.20

19

М-1,13,14; М-2 5,7,8

19.06.20

 

Примітка: підсумковий модульний контроль проводиться на базі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», вул. Бульварно-Кудрявська, 27

(1 поверх лекційна аудиторія).

Зав. кафедри, професор                                                  О. А. Бур’янов

Затверджено на методичному засіданні кафедри 30.08.19 протокол № 1

 

 

Регламент проведення підсумкового модульного контролю.

 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення всіх тем модуля на останньому занятті з модулю.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали усі види робіт, передбачені навчальною програмою та при вивченні модулю набрали кількість балів не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю є стандартизованою і включає контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового модульного контролю визначаються в робочій програмі.

 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

 

 

Оцінювання дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховано модуль.

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю за результатами підсумкового модульного контролю.

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалами ECTS та чотирибальною (традиційною).

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Студентів, які навчаються за однією спеціальністю з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжується за шкалу ECTS таким чином:

 

Оцінка ECTS

Статистичний показник

A

найкращі 10% студентів

B

наступні 25% студентів

C

наступні 30% студентів

D

наступні 25% студентів

E

останні 10% студентів

 

Ранжування з присвоєнням оцінок „А”, „В”, „С”, „D”, „E” проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які отримали оцінки FX, F („2”) не вносяться до переліку студентів, що ранжуються навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал Е.

Оцінка з дисципліни FX, F („2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX(„2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на повторне складання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових або літніх канікул (до 1 поточного року) впродовж двох тижнів після закінчення навчального року. Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні зняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програми, дисципліни конвертується в традиційну чотирибальну шкалу з абсолютними критеріями які наведено нижче у таблиці:

   

Бали з дисципліни

Оцінка за чотирибальною шкалою

Від 170 до 200 балів

„5”

Від 140 до 169 балів

„4”

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

„3”

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

„2”

 

Оцінка ECTS у традиційну чотирибальну шкалу не конвертується оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.