Передмодульні консультації

Регламент проведення підсумкового модульного контролю.
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення всіх тем модуля на останньому занятті з модулю.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали усі види робіт, передбачені навчальною програмою та при вивченні модулю набрали кількість балів не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю є стандартизованою і включає контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового модульного контролю визначаються в робочій програмі.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.
Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни.
Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховано модуль.
Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.
Об'єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю за результатами підсумкового модульного контролю.
Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалами ECTS та чотирибальною (традиційною).
Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.
Студентів, які навчаються за однією спеціальністю з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжується за шкалу ECTS таким чином:
Ранжування з присвоєнням оцінок „А", „В", „С", „D", „E" проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які отримали оцінки FX, F („2") не вносяться до переліку студентів, що ранжуються навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал Е.

Оцінка з дисципліни FX, F („2") виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX(„2") виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на повторне складання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових або літніх канікул (до 1 поточного року) впродовж двох тижнів після закінчення навчального року. Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні зняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програми, дисципліни конвертується в традиційну чотирибальну шкалу з абсолютними критеріями які наведено нижче у таблиці:
Оцінка ECTS у традиційну чотирибальну шкалу не конвертується оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.